ﭘﻤﭗ تقویت فشار خطی وﯾﻠﻮ ﻣﺪل PB-201EA

پمپ های تقویت فشار خطی شرکت ویلو با کاربرد آب رسانی و تقویت فشار بصورت مستقل برای هر واحد مسکونی است.

ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺪل PB وﯾﻠﻮ داراي 12 ﻣﺎه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﻤﭗ ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﺮﯾﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻄﯽ ﺳﺮي PB وﯾﻠﻮ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل رزوه اي و ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﮑﻔﺎز ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﯿﭻ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺘﯽ در داﺧﻞ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

*ساخت کشور کره جنوبی

  • تک فاز
  • توان موتور 200 w
  • حداکثر هد 16 m
  • حداکثر دبی 3.2
مقایسه محصول

بدون نیاز به منبع دیافراگمی، سوئیچ فشار و ست کنترل

مقاوم در برابر خشک کار کردن: خاموش شدن پمپ به وسیله فلوسوئیچ در صورت قطع آب

اشغال فضای کم به دلیل نصب خطی و حذف اقلام جانبی

کارکرد کم صدای پمپ

صرفه جویی در هزینه و زمان نصب

خاموش و روشن سدن پمپ به صورت اتوماتیک یا دستی

پوسته مقاوم به خوردگی با پوشش کاتافورتیک

 

اطلاعات فروشنده

  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!