آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

BOILER

خوردگی بویلر( Corrosion of Boiler)

خوردگی یکی از اشکال مختلف فرسایش می باشد. خوردگی به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی می شود: 1- خوردگی سطوح خارجی که در معرض گازهای حاصل از احتراق می باشند. 2- خوردگی سطوح داخلی که در تماس با سیال داخلی هستند. خوردگی سطوح خارجی شامل: خوردگی دمای بالا و ...

ادامه مطلب

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین